Archiv Welt 15

Top-Spieler

rossbärg
BJHunnicutt
boss00

Top-Stamm

~DR~
Stammesmitglieder: rossbärg, BJHunnicutt, dartinator, *joker, Krokofant, Swiss-Tarzan, chröbbu, 3isk4lt, nitzsche113, banane1313, Smosi vs. Me, Tinu001, loic1, löfel

Eroberer

Als erschtä 1000 Dörfer gha

am 30.05.2013 um 23:12

Als erschtä 500 Dörfer gha

am 21.07.2012 um 02:51

Als erschtä 250 Dörfer gha

am 22.03.2012 um 10:49

Als erschtä 100 Dörfer gha

am 02.12.2011 um 08:20

Als erschtä 2 Dörfer gha

am 01.08.2011 um 12:20

Pünktkönig

Als erschtä 10.000.000 Pünkt erreicht

am 21.06.2013 um 03:23

Als erschtä 5.000.000 Pünkt erreicht

am 21.07.2012 um 09:46

Als erschtä 1.000.000 Pünkt erreicht

am 10.12.2011 um 02:58

Als erschtä 10.000 Pünkt erreicht

am 05.08.2011 um 23:29

Fäldherr

Als erschtä 100.000.000 feindlechi Einheite besiegt

am 04.08.2012 um 21:06

Als erschtä 25.000.000 feindlechi Einheite besiegt
Tu.ch
am 08.04.2012 um 18:26

Als erschtä 5.000.000 feindlechi Einheite besiegt

am 07.11.2011 um 00:20

Als erschtä 10.000 feindlechi Einheite besiegt

am 22.07.2011 um 18:53