Archiv Welt 15

Top-Spieler

rossbärg
BJHunnicutt
boss00

Top-Stamm

~DR~
Stammesmitglieder: Swiss-Tarzan, chröbbu, banane1313, *joker, 3isk4lt, loic1, Tinu001, nitzsche113, Krokofant, dartinator, rossbärg, BJHunnicutt, löfel, Smosi vs. Me

Eroberer

Als erschtä 1000 Dörfer gha
rossbärg
am 30.05.2013 um 23:12 Uhr

Als erschtä 500 Dörfer gha
Xamphi
am 21.07.2012 um 02:51 Uhr

Als erschtä 250 Dörfer gha
unbarmhärzig
am 22.03.2012 um 10:49 Uhr

Als erschtä 100 Dörfer gha
Xamphi
am 02.12.2011 um 08:20 Uhr

Als erschtä 2 Dörfer gha
.Pikachu.
am 01.08.2011 um 12:20 Uhr

Pünktkönig

Als erschtä 10.000.000 Pünkt erreicht
rossbärg
am 21.06.2013 um 03:23 Uhr

Als erschtä 5.000.000 Pünkt erreicht
Xamphi
am 21.07.2012 um 09:46 Uhr

Als erschtä 1.000.000 Pünkt erreicht
Xamphi
am 10.12.2011 um 02:58 Uhr

Als erschtä 10.000 Pünkt erreicht
Yggdrasil
am 05.08.2011 um 23:29 Uhr

Fäldherr

Als erschtä 100.000.000 feindlechi Einheite besiegt
.root
am 04.08.2012 um 21:06 Uhr

Als erschtä 25.000.000 feindlechi Einheite besiegt
Tu.ch
am 08.04.2012 um 18:26 Uhr

Als erschtä 5.000.000 feindlechi Einheite besiegt
unbarmhärzig
am 07.11.2011 um 00:20 Uhr

Als erschtä 10.000 feindlechi Einheite besiegt
Minze
am 22.07.2011 um 18:53 Uhr