Archiv Wält 32

Top-Spieler

*B*A*C*K*
@Bulls@
.Pot 0f Gold

Top-Stamm

MYM
Stammesmitglieder: *B*A*C*K*, @Bulls@, .Pot 0f Gold, chiefsmaster, listix, äddy, guggus3, RESET, Uuups, Instant Crush, PuderBär, Nike, Supkos, Smirgolf, blxcksclas

Eroberer

Als erschtä 1000 Dörfer gha
*B*A*C*K*
am 06.05.2017 um 15:06

Als erschtä 500 Dörfer gha
*B*A*C*K*
am 16.02.2017 um 23:01

Als erschtä 250 Dörfer gha
veritas666
am 24.11.2016 um 13:41

Als erschtä 100 Dörfer gha
*B*A*C*K*
am 06.09.2016 um 03:49

Als erschtä 2 Dörfer gha
Jack The Stripper
am 06.05.2016 um 13:02

Pünktkönig

Als erschtä 10.000.000 Pünkt erreicht
*B*A*C*K*
am 14.04.2017 um 12:17

Als erschtä 5.000.000 Pünkt erreicht
*B*A*C*K*
am 11.02.2017 um 20:25

Als erschtä 1.000.000 Pünkt erreicht
*B*A*C*K*
am 20.09.2016 um 02:17

Als erschtä 10.000 Pünkt erreicht
Jack The Stripper
am 08.05.2016 um 10:48

Fäldherr

Als erschtä 100.000.000 feindlechi Einheite besiegt
@Bulls@
am 01.05.2017 um 15:31

Als erschtä 25.000.000 feindlechi Einheite besiegt

am 17.12.2016 um 09:54

Als erschtä 5.000.000 feindlechi Einheite besiegt

am 20.08.2016 um 18:29

Als erschtä 10.000 feindlechi Einheite besiegt

am 05.05.2016 um 15:12