Archiv Wält 68

Top-Spieler

Goldbärchen
*B*A*C*K*
keigel

Top-Stamm

.8.
Stammesmitglieder: Goldbärchen, *B*A*C*K*, keigel, Captain Boomerang, Industrytown, .mgn, Zerstörer94, *Legende*

Eroberer

Als erschtä 500 Dörfer gha
Goldbärchen
am 10.01.2023 um 21:42

Als erschtä 250 Dörfer gha
Industrytown
am 23.11.2022 um 13:04

Als erschtä 100 Dörfer gha
Industrytown
am 21.10.2022 um 10:18

Als erschtä 2 Dörfer gha
Top-G
am 12.09.2022 um 09:02

Pünktkönig

Als erschtä 5.000.000 Pünkt erreicht
Goldbärchen
am 12.01.2023 um 02:07

Als erschtä 1.000.000 Pünkt erreicht
.Thom
am 08.11.2022 um 08:28

Als erschtä 10.000 Pünkt erreicht
Goldbärchen
am 14.09.2022 um 08:31

Fäldherr

Als erschtä 25.000.000 feindlechi Einheite besiegt
*B*A*C*K*
am 29.12.2022 um 15:04

Als erschtä 5.000.000 feindlechi Einheite besiegt
power42
am 30.10.2022 um 18:09

Als erschtä 10.000 feindlechi Einheite besiegt
Brocco93
am 13.09.2022 um 15:53