Archiv Wält 71

Top-Spieler

Wankan
keigel
*B*A*C*K*

Top-Stamm

BAUM
Stammesmitglieder: Wankan, keigel, *B*A*C*K*

Eroberer

Als erschtä 1000 Dörfer gha
keigel
am 13.09.2023 um 18:02

Als erschtä 500 Dörfer gha
*B*A*C*K*
am 30.05.2023 um 23:41

Als erschtä 250 Dörfer gha
*B*A*C*K*
am 02.05.2023 um 21:23

Als erschtä 100 Dörfer gha
nolli00
am 06.04.2023 um 12:42

Als erschtä 2 Dörfer gha
Sandi1998
am 07.03.2023 um 01:42

Pünktkönig

Als erschtä 10.000.000 Pünkt erreicht
keigel
am 11.09.2023 um 20:43

Als erschtä 5.000.000 Pünkt erreicht
*B*A*C*K*
am 01.06.2023 um 12:26

Als erschtä 1.000.000 Pünkt erreicht
nolli00
am 18.04.2023 um 15:59

Als erschtä 10.000 Pünkt erreicht
Sandi1998
am 08.03.2023 um 17:00

Fäldherr

Als erschtä 100.000.000 feindlechi Einheite besiegt
*B*A*C*K*
am 28.07.2023 um 00:24

Als erschtä 25.000.000 feindlechi Einheite besiegt
nolli00
am 19.05.2023 um 15:27

Als erschtä 5.000.000 feindlechi Einheite besiegt
*Legende*
am 25.04.2023 um 12:00

Als erschtä 10.000 feindlechi Einheite besiegt
Industrytown
am 10.03.2023 um 00:49